Регистрация на търговски представителства на чуждестранни юридически лица

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.

Необходими документи за регистрация:

  • заявление (образец в PDF формат)
  • официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
  • официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
  • решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
  • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
  • оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на Палатата.
  • попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);
  • документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата (сумата може да бъде платена в брой в касата на Камарата).

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или

  • от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България /в случаите когато документите не са заверени в издаващата държава/, или
  • от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България /ако тя няма акредитирана такава в страната/, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Документите по т.т. 5 и 6, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Пример на Апостил по Хагската Конвенция ,

/обикновено поставян под формата на правоъгълен печат на гърба на съответния документ , и съдържащ следния текст :/

APOSTILE

/Convention de la Haye du 5 octobre 1961/

1.State-Republic of …… 

2.This public act has been signed by …….

3.In his capacity of the Public Notary-…..4.And has been laid a seal of the Public Notary-…….

Certified on ………………………..

5.in ….,……,6.on………………..

7.by the Department of Justice

8.under No…………………………………

9.Seal : oval seal of the Dept of Justice /

10.Signature – illegible