Дeпутaтите гласуваха промени в Закона за чужденците

Парламентът въведе синя карта за достъп в страната ни на висококвалифицирани чуждестранни работници. Това стана с окончателното приемане на второ четене на промени в Закона за чужденците в Република България. Синята карта на Европейския съюз за достъп на чуждестранни висококвалифицирани работници е по подобие на зелената карта, издавана от САЩ. Чужди граждани могат да получат синя карта на ЕС, ако притежават виза за престой в България и са висококвалифицирани работници, е записано в закона. Разрешението за пребиваване от типа "синя карта на ЕС" се издава след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, който се подновява при наличие на основания за преиздаването му. Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на семейството на притежателя на синя карта. Чужденците пребивават в България краткосрочно - до 90 дни, като този срок може да бъде удължен еднократно, продължително - с разрешен срок до една година, дългосрочно - с разрешен първоначален срок пет години и с възможност за подновяване, постоянно - с разрешен неопределен срок. Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на човек, който е пребивавал законно и без прекъсване в страната в рамките на пет години преди подаването на заявлението  за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статут на дългосрочно пребиваване е постоянен, докато не са възникнали основания за отнемането му. За предоставяне на статут на дългосрочно пребиваване чужденецът трябва да предостави доказателства, че разполага  за себе си и за членовете на своето семейство с достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане. Размерът на средствата не трябва да е по-малък от минималната работна заплата и минималната пенсия. Чужденецът трябва да докаже, че притежава задължителна здравна осигуровка или застраховка за срока на пребиваване. Разрешение за пребиваване може да се издаде и по причини от хуманитарен характер. Въведени бяха правила за събиране на разделени семейства на чужденци, пребиваващи в държавата ни, както и за отнемане на издадени разрешителни за пребиваване на територията на страната. Сред изискванията за отнемане на разрешението е, когато се установи, че е сключен граждански брак или е осиновен от чужденец с цел да се заобиколят нормите, регламентиращи режима на чужденците.Парламентът прие срокът на визата за краткосрочно планирано пребиваване на чужденец да не надхвърля пет години. Визите за краткотрайно пребиваване са за транзитно преминаване до два дни, както и с цел планирано пребиваване в страната с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки 6-месечен период, считано от датата на първото влизане на територията й. За издаване на виза кандидатът подава не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение заявление. Към него се прилагат и документи, доказващи целта на пътуването. При издаването на визи се обработват биометрични данни, които включват снимка на лицето и неговите десет пръстови отпечатъка. Не се снемат пръстови отпечатъци на деца под 12 години, лица, на които снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно. Биометрични данни няма да бъдат изисквани и за държавните и правителствени ръководители и членовете на националното правителство и придружаващите ги съпруги/съпрузи, както и на членовете на официалните им делегации, когато са поканени от правителства на държави членки или от международни организации с официална цел. Пръстови отпечатъци няма да се вземат и от кралски особи и други високопоставени членове на кралското семейство, когато имат официална покана. Данните за издаване на визи могат да бъдат използвани за целите на граничния контрол, за административния контрол на чужденците, за предоставянето на убежище, както и за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления, определени от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Отказва се издаване на виза на чужденец, когато влизането му в страната може да навреди на отношенията на България с друга държава. Виза не се издава и когато чужденецът е осъден за извършено умишлено престъпление в страната ни, което според българското законодателство, се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода. Отказ за издаване се прави ако не е доказана целта и условията на планирания престой, както и когато е пребивавал три месеца в рамките на текущия 6-месечен период. Не се издава виза и когато има сигнал в Шенгенската информационна система на ЕС за отказ, или ако при предишно пребиваване в България системно е извършвал  нарушения на обществения ред.