ВЕЩНО ПРАВО
Адвокатско дружество ”Шопова, Карагеоргиева - Мострова, Димитров”,
 има богат опит в разрешаване на разнообразни юридически въпроси, касаещи вещноправни и имущественоправни въпроси.

 

 

 

Нашите услуги включват:

•Провежда юридическа експертиза на документи, оформящи вещноправния статут на обекта;
•Разработване на проекти за договори и други правни документи, свързани с приватизация, покупко-продажба, аренда, ипотека и други операции;
•Осъществява защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни.