ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

- съветва и консултира потребителите за техните права и как да се защитят при закупуване на некачествени или опасни за живота и здравето на хората стоки или услуги.

 

 

- информира потребителите за изискванията, на които трябва да отговарят стоките и услугите, които търговците предлагат на пазара.

 

 

- подава жалби от името на потребителите, а също така и сигнали до компетентните контролни органи, когато са нарушени техните права.

 

 

- съдейства на потребителите за доброволно уреждане на спорове с търговци.