ТЪРГОВСКО ПРАВО
Нашите адвокати оказват правна подкрепа както на кредитодателите - водещи инвестиционни и търговски банки, така и на кредитополучателите - местни и международни компании. Натрупана е богата практика при изготвянето на различни комплексни договори, материализиращи почти всички видове финансови сделки: банково кредитиране, финансиране на придобивания и реструктурирания, експортно кредитиране, реструктуриране на дълг, обезпечаване на дълг, сделки на финансовите пазари, междукредиторски споразумения, цесии, действия по събиране на вземания и др.

Нашите услуги включват:

•Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
•Правно обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, факторинг, сконтиране на менителнични ефекти и др.);
•Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит;
•Подготовка на договори за кредитни обезпечения.