Абонаментно обслужване
Абонаментното обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента (или определени нейни направления), както и системно обслужване на юридическите проблеми, които възникват по време на абонамента. Установяването на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н.
Абонаментното обслужване по правило е предпочитано от онези наши клиенти, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми. Подобна форма на обслужване спестява необходимостта от създаване на собствен правен отдел.